Endless Love Of Perfection

Thông tin công ty Thanh Lịch

CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN THANH LỊCH

– Người đại diện: Bà Trần Dương Thủy
– Chức vụ: Giám đốc
– Địa chỉ: Khối 7, phường Thanh Hà, tp Hội An, tỉnh Quảng Nam
– Điện thoại (Tel): (++84) 510. 3915.911/12/13/14/15/16
– Fax: (++84) 510. 3915.910
– Email: sales@lasiestaresorts.com
– Website: www.lasiestaresorts.com
– Số tài khoản: 112852949
– Ngân hàng: Ngân hàng Á châu – Phòng giao dịch Nguyễn Hữu Huân
– Mã số thuế: 4000782308
– Email nhận hóa đơn VAT: hoadon@ehg.com.vn

click to enlarge

LA SIESTA HOIAN RESORTS & SPA

– Name of person in charge: Mrs Tran Duong Thuy
– Position: Director
– Address: Block 7, Thanh Ha ward, Hoi An city, Quang Nam province
– Tel: (++84) 510. 3915.911/12/13/14/15/16
– Fax: (++84) 510. 3915.910
– Email: sales@lasiestaresorts.com
– Website: www.lasiestaresorts.com
– Account no: 112852949
– At Bank: ACB bank – Nguyen Huu Huan, Hanoi City
– Tax code: 4000782308

click to enlarge