EHG Survey Endless Love Of Perfection

Resources to Improve Your Customer Surveys.

Xin Chào,

Mục đích của khảo sát dưới đây là thu thập số liệu phục vụ công tác nghiên cứu của phòng Sales & Marketing.  Kết quả của khảo sát này sẽ là một tài liệu quan trọng giúp công ty xác định đúng hướng kinh doanh. Vậy thông tin khai thác cần đảm bảo tính chính xác và nhanh chóng. Rất mong nhận được sự hợp tác nhiệt tình của team!

——

Dear Team,

The purpose of the survey below is to collect data for the research work of the Sales & Marketing department. The results of this survey will be an important document to help the company determine the right direction for the business. Therefore, it is essential to ensure the accuracy and promptness of the information gathered. We sincerely hope for the enthusiastic cooperation of the team! Thank you!